Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Email Εκτύπωση

Ποιες εταιρείες μπορούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες;

Οι εταιρείες που, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μπορούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες είναι οι ΑΕΠΕΥ, οι ΕΠΕΥ (που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από το κράτος-μέλος), οι ΑΕΕΔ, οι ΑΕΔΑΚ διευρυμένου σκοπού και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει σχετική άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Ποιες Επενδυτικές Υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν;

Οι επενδυτικές υπηρεσίες διαχωρίζονται σε κύριες και παρεπόμενες. Για να επιτραπεί σε μία εταιρεία να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε έναν επενδυτή, πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να αναφέρονται στο καταστατικό της, καθώς και η εταιρεία να διαθέτει την οργανωτική δομή και τα κεφάλαια σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ποια είναι η Οργανωτική Δομή και ποιες οι Διαδικασίες των Επενδυτικών Εταιρειών; Με Ποιους Νόμους, Διατάξεις και Εγκυκλίους λειτουργούν οι Εταιρείες αυτές;

Σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελείται κυρίως από τον Νόμο 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις». Με τον νόμο αυτό, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου MiFID (Markets in Financial Instruments Directives). Η παραπάνω οδηγία καθορίζει το νέο εναρμονισμένο πλαίσιο λειτουργίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων στην ενιαία αγορά του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΚ) δηλαδή στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., στα οποία συμπεριλήφθηκαν η Ιρλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Η οδηγία είναι σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2007, με βάση μια σειρά ρυθμιστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εξειδικεύουν διατάξεις του Νόμου 3606/2007 για τους κανόνες συμπεριφοράς, τις οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. κλπ.

Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να σέβονται τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις:

  • Για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους
  • Για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
  • Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις χειραγώγησής της.

Επίσης, οφείλουν να σέβονται και τον κώδικα δεοντολογίας των Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ στο πλαίσιο τόσο της καλύτερης όσο και ασφαλέστερης εξυπηρέτησης του επενδυτικού κοινού, οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες τους με σαφήνεια για όλους τους τρόπους ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί τους. Ο ρόλος τους δηλαδή είναι να ενημερώνουν για τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία επενδύουν, τους κινδύνους που αυτά ελλοχεύουν, τις διαδικασίες εκτέλεσης εντολών, την τιμολογιακή τους πολιτική και τους τρόπους διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη. Ακολουθούν πολιτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία, απασχολούν πιστοποιημένα στελέχη και , τέλος, εντάσσουν στην οργανωτική τους δομή, Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνου και Εσωτερικού Ελέγχου και Τμήματος Παραπόνων Πελατών. 

Ποιος Εποπτεύει την Αγορά και ποιος προστατεύει τους Πελάτες;

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ανεξάρτητη εποπτική δημόσια αρχή που υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Σκοπό έχει να εποπτεύει και να ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, των εισηγμένων εταιρειών και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέσα στις δραστηριότητές της είναι να νομοθετεί, να εκδίδει ρυθμιστικές αποφάσεις και να πιστοποιεί επαγγελματικά στελέχη σε ειδικότητες του χρηματοοικονομικού χώρου, να αδειοδοτεί, αλλά και να ανακαλεί τις εταιρείες που εποπτεύει και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενέχεται σε παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.