Κινητές Αξίες & Παράγωγα Προϊόντα Χρηματιστηρίου Αθηνών

Email Εκτύπωση

  • Η Πετροπουλάκης Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 1882, μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, με αρ. αδείας 71/02.04.1996 και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Η κατάρτιση των συναλλαγών γίνεται μέσω των μισθωμένων τερματικών σταθμών ΟΑΣΗΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τα πιστοποιημένα στελέχη της εταιρείας στη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα.
  • Το τμήμα Συναλλαγών της εταιρείας εξασφαλίζει στους πελάτες επενδυτές την ασφαλή και ταχύτατη λήψη των εντολών τους, την άμεση εισαγωγή των εντολών στο σύστημα ΟΑΣΗΣ, τη συνεχή ενημέρωση των πελατών για την κατάσταση των εντολών τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Α) Στην αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαπραγματεύονται Μετοχές, ΔΑΚ, Ομόλογα, Warrants.

B) Στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαπραγματεύονται τα παρακάτω χρηματοπιστωτικά μέσα:
Ι. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ( ΣΜΕ ή FUTURES ) σε δείκτες και μετοχές.
ΙΙ. Δικαιώματα Προαίρεσης (ΔΠ ή OPTIONS) σε δείκτες και μετοχές.