Φύλαξη Κινητών Αξιών

Email Εκτύπωση

Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία Φύλαξης των κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου τους αλλά και τη διοικητική διαχείριση αυτών, όπως:

  • Παραλαβή Νέων Μετοχών
  • Είσπραξη μερισμάτων & επιστροφής κεφαλαίου από εκδότριες
  • Δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις
  • Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
  • Μεταφορά τίτλων μεταξύ Ατομικής - Κοινής Μερίδας
  • Ενοποίηση Μερίδων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων

Ο Κωδικός Χειριστή της εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι το 161.