Οργανωτική Δομή

Email Εκτύπωση

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ καθορίζεται κυρίως από τον ν. 3606/2007 << Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις>>  στον οποίο ενσωματώθηκε  η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου MiFID, που τέθηκε σε ισχύ από 01.11.2007. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τις δύο κανονιστικές αποφάσεις της εξειδικεύει τον ν. 3607/2007 σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς και τις Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ.

Η Εταιρεία μας, σε εφαρμογή,  των παραπάνω:

 • Έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό που μεταξύ των άλλων καθορίζει τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, τον τρόπο επικοινωνίας με τις Αρχές, την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, την ανεξαρτησία των Οργανωτικών Μονάδων της, την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τον διαχωρισμό και τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας και την χειραγώγηση της αγοράς.
 • Έχει εξασφαλίσει την εφαρμογή των τριών γενικών αρχών που επιβάλλει ο ν, 3606/2007, για την παροχή υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους πελάτες – επενδυτές. Ήτοι:
   α) Να ενεργεί έντιμα, δίκαια και με επαγγελματισμό για την διασφάλισή τους.
   β) Να τους παρέχει πληροφόρηση, που να είναι ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική.
   γ) Να τους παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά τους.
 • Πληροφορεί έγκαιρα και ενημερώνει με τον πλέον διαφανή τρόπο τους συναλλασσομένους πελάτες – επενδυτές για:
   α) Τους επενδυτικούς κινδύνους.
   β) Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που επενδύουμε.
   γ) Την πολιτική εκτέλεσης εντολών που εφαρμόζουμε και
   δ) Την τιμολογιακή μας πολιτική.

Εν κατακλείδι η εταιρεία μας με την Οργανωτική δομή που διαθέτει, τη στελέχωσή της με έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη και με την καθοδήγηση των Διοικητικών και Διευθυντικών Οργάνων, είναι σε θέση να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο χώρο της, να προσαρμόζει τις πολιτικές της και τις Εσωτερικές διατάξεις της, να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των Φορέων που μας εποπτεύουν και να εξασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες – επενδυτές της.