Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρία μας.

Email Εκτύπωση
Η πλήρης επωνυμία της εταιρείας μας είναι
ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Έχουμε λάβει άδεια λειτουργίας με την 71η / 02.04.1996 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εποπτευόμαστε από αυτήν. Η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει στον Εσωτερικό Κανονισμό της την Οδηγία MiFID, αλλά και τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η οργανωτική της δομή και οι διαδικασίες που ακολουθεί είναι σύμφωνες με αυτά που απαιτούνται για μια Ε.Π.Ε.Υ.

Η εταιρεία μας είναι μέλος:
  • Του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 1882.
  • Του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
  • Του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών.
Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το καταστατικό της και την άδεια λειτουργίας της: 

Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες

Διαχείριση
Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο εντολής τους, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

Χρηματιστηριακές
Συναλλαγές

Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση εντολών για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συμβάσεων επί ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες

Back Office
Θεματοφυλακή

Φύλαξη και Διοικητική Διαχείριση Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό πελατών.

Παροχή
Πιστώσεων

Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.