Πιστοποιημένα Στελέχη

Email Εκτύπωση

Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών

(Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11/720/16.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)


Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Πιστοποιητικό Ε.Κ.
Πιστοποιητικό Χ.Α.*
Χρόνος Κτήσης
Θέση στην Εταιρία
         
1
Πετροπουλάκης Νικόλαος
Β
ΠΔΑ
2007
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2
Λυκομήτρος Πέτρος
Γ
ΠΔΠ
2009
Αντιπρόεδρος / Υπεύθυνος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων / Υπεύθυνος Συναλλαγών σε Παράγωγα
3
Δήμας Δημήτριος
Α1 ΠΔΑ
Πριν την 06/07/2006
Μέλος Δ.Σ. / Υπεύθυνος Συναλλαγών Χ.Α.
4
Γραβάνης Θεοφάνης
Α1
ΠΔΑ
Πριν την 06/07/2006
Εκτέλεση Εντολών Χ.Α.
5
Κορώνης Δημήτριος
Α2
ΠΔΑ & ΠΔΠ
2008
Εκτέλεση Εντολών Χ.Α.
6
Φραγκούλη Βικτώρια
Β

2008
Εσωτερικός Ελεγκτής
7
Θεοφυλάκτου Αλεξάνδρα
 
ΠΕΑ
2010
Υπεύθυνη Back Office
* Πιστοποιητικά έκδοσης από το Χρηματιστήριο Αθηνών: (ΠΔΑ) Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών, (ΠΔΠ) Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων & (ΠΕΑ) Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 της υπ' αρ. 11/720/16.07.2015 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι εταιρίες απασχολούν, κατά την παροχή υπηρεσιών:

 • της λήψης & διαβίβασης εντολών
 • της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών
 • της παροχής επενδυτικών συμβουλών
 • της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών
 • της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης
 • της διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
 • της εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

ΜΟΝΟ πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

Το Άρθρο 3 της Απόφασης 11/720/16.07.2015 αναφέρει οτι το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών ως εξής:

 • (α1)  Λήψη & Διαβίβαση εντολών σε Κινητές Αξίες
 • (α2)  Λήψη & Διαβίβαση εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα
 • (β1)  Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες
 • (β)  Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών
 • (γ)  Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
 • (δ)  Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες
 • (ε)  Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
 • (στ1)  Εκκαθάριση Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών
 • (στ2)  Εκκαθάριση Συναλλαγών επί Παραγώγων
Σημείωση: Το Πιστοποιητικό δ παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά α1, α2, β1, β, γ & ε. Το Πιστοποιητικό γ παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά α1, α2, β1, β & ε. Το Πιστοποιητικό β παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά α1, α2, β1 & ε. Το Πιστοποιητικό β1 παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά α1 & ε.. Το Πιστοποιητικό α2 παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά α1 & ε. Το Πιστοποιητικό α1 παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό ε.