Επενδυτικές Υπηρεσίες

Email Εκτύπωση
Η πλήρης επωνυμία της εταιρείας μας είναι
ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Έχουμε λάβει άδεια λειτουργίας με την 71η / 02.04.1996 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εποπτευόμαστε από αυτήν. Η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει στον Εσωτερικό Κανονισμό της την Οδηγία MiFID, αλλά και τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η οργανωτική της δομή και οι διαδικασίες που ακολουθεί είναι σύμφωνες με αυτά που απαιτούνται για μια Ε.Π.Ε.Υ.

Η εταιρεία μας είναι μέλος:
  • Του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 1882.
  • Του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
  • Του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών.
Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το καταστατικό της και την άδεια λειτουργίας της:

Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες

  • Λήψη και Διαβίβαση Εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • Εκτέλεση Εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες

  • Φύλαξη και Διοικητική Διαχείριση Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.
  • Παροχή Πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.