Εποπτικά Στοιχεία

Email Εκτύπωση

Η εταιρία έχει θεσπίσει επίσημη Πολιτική Συμμόρφωσης και δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες Eποπτικής Φύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 431-451 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και τα άρθρα 80-88 του ν. 4261/2014, σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείριση αυτών, σε ετήσια βάση και τις αναρτά στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας της, διακεκριμένα από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Υπεύθυνο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η εταιρία έχει καθορίσει την Πολιτική της επί των χορηγούμενων αποδοχών, την οποία υποβάλει ετησίως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ΕΔΑΚΕ και η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων καθώς και την αποτροπή της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της εταιρίας. Η εταιρία λόγω του μεγέθους της και των δραστηριοτήτων της δεν καθιστά απαραίτητη τη συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών.