Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας

Email Εκτύπωση
Ο τρέχων δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας μας, όπως αυτός διαμορφώνεται βάσει των απαιτήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι από τους μεγαλύτερους μεταξύ των εγχώριων χρηματιστηριακών εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

ΜΑΡ %
ΙΟΥΝ %
ΣΕΠ %
ΔΕΚ %
         
2009 75,25 55,93 56,98 71,55
2010 63,50 56,89 55,16 41,75
2011 47,88
44,07
39,53
37,59
2012 62,87
61,38
62,10
60,91
2013 68,81
66,97
63,99 
60,30
2014
63,70
73,00
77,00
75,00
2015 75,00 82,00 79,00 46,00
2016 52,00
78,00 79,00
80,00
2017 78,00