Ομόλογα Κρατικά - Εταιρικά - Υπερεθνικά

Email Εκτύπωση
Η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες επενδυτές να πραγματοποιούν συναλλαγές Αγοράς / Πώλησης σε ένα ευρύ φάσμα ομολογιακών τίτλων, κρατικών και εταιρικών, όλων των νομισμάτων, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, επιτυγχάνοντας έτσι ανταγωνιστικές τιμές και μέγιστη ασφάλεια για τους πελάτες επενδυτές.

Τα ομόλογα διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον εκδότη τους, ως ακολούθως:
 • Κρατικά ομόλογα, τα οποία εκδίδονται από τις κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες χρηματοδότησης των προϋπολογισμών τους.
 • Δημοτικά ομόλογα, τα οποία εκδίδονται από δημοτικές αρχές και πολιτείες ομοσπονδιακών κρατών (όπως τα ομόλογα που εκδίδουν οι αρχές των πολιτειών των Η.Π.Α. και του Καναδά).
 • Υπερεθνικά ομόλογα, τα οποία εκδίδονται από διεθνείς υπερεθνικούς οργανισμούς (όπως π.χ. ομόλογα Παγκόσμιας Τράπεζας ή Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).
 • Εταιρικά ομόλογα, τα οποία εκδίδονται από κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις (όπως ομόλογα του ΟΤΕ, της αυτοκινητοβιομηχανίας FIAT, κ.λ.π.).

Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ο επενδυτής μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα οποιοδήποτε ομόλογο:

 • Ο εκδότης του ομολόγου (issuer), που μπορεί να είναι μια κυβέρνηση, ένας οργανισμός ή μια εταιρία.
 • Η ονομαστική του αξία (face value), δηλαδή το ποσό το οποίο αναγράφεται στο ομόλογο και το οποίο επιστρέφεται στον κάτοχο του ομολόγου κατά τη λήξη του.
 • Το κουπόνι (coupon) ή αλλιώς το τοκομερίδιο του ομολόγου, δηλαδή τον τόκο που λαμβάνει ο επενδυτής ως ποσοστό επί της ονομαστικής του αξίας.
 • Η περιοδικότητα καταβολής (frequency) του κουπονιού, δηλαδή εάν το τοκομερίδιο θα καταβάλλεται ετησίως ή δύο φορές το χρόνο, κ.λ.π.
 • Η ημερομηνία λήξης (maturity), δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η ονομαστική αξία του ομολόγου αποπληρώνεται στον κάτοχό του και το ομόλογο αποσύρεται.
 • Το νόμισμα (currency), στο οποίο έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί το ομόλογο (π.χ. ομόλογα σε ευρώ, σε δολάριο, σε γιέν, κ.λ.π.).
 • Η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη (credit rating). Πρόκειται για μια διαβάθμιση διεθνούς ισχύος, η οποία συνοδεύει μεγάλες εκδόσεις ομολόγων και δείχνει το βαθμό φερεγγυότητας και ικανότητας αποπληρωμής του χρέους του εκδότη.