Γιατί πρέπει να μας δώσετε τα Προσωπικά σας Στοιχεία

Email Εκτύπωση
Όπως ισχύει στην Ευρώπη και διεθνώς, έτσι και στη χώρα μας, ο Νόμος 2331/1995, όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο 3424/2005, ο οποίος αργότερα τροποποιήθηκε από το νόμο 3691/2008, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στοχεύουν:
 • Στην πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσόμενου, καθώς και τη διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του.
 • Σε συνέχεια των παραπάνω, η εταιρεία μας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή τους. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να ζητούν από την πελατεία τους πρόσθετα πρωτότυπα έγγραφα, πέραν του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, που να πιστοποιούν την ταυτότητα των συναλλασσομένων αλλά και το είδος και το ύψος της κάθε συναλλαγής και να τηρούν αντίγραφα αυτών των στοιχείων στα αρχεία τους.
 • Γι’ αυτό, όταν η εταιρεία μας σας ζητήσει στοιχεία για μια συναλλαγή, πρέπει να ξέρετε ότι εφαρμόζουμε το νόμο. Δεν έγκειται στη διακριτική μας ευχέρεια να μην τα ζητήσουμε και δεν μπορούμε να πράξουμε διαφορετικά.
 • Η υποχρέωση πιστοποιήσεως της ταυτότητας βάσει εγγράφων αφορά και τους παλαιούς πελάτες, ο φάκελος των οποίων θα πρέπει να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν με τα απαραίτητα έγγραφα.
 • Τα στοιχεία που δίνετε στην εταιρεία μας, σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, φυλάσσονται με ασφάλεια και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής τους, ενώ κάθε αποδεδειγμένη παράβαση της νομοθεσίας αυτής από την εταιρεία μας, επιφέρει βαρύτατες ποινές.

Τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν για την πιστοποίηση των στοιχείων σας ενδεικτικά είναι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ανάλογα με την περίπτωση)

Στοιχεία Ταυτότητας

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό της εφορίας εμφανίζονται το ασκούμενο επάγγελμα, η παρούσα επαγγελματική διεύθυνση και η παρούσα διεύθυνση κατοικίας, τότε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πιστοποίησής τους δεν απαιτούνται.

Για τη διευκόλυνση των μεταξύ μας οικονομικών συναλλαγών αλλά και για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει να μας προσκομίσετε:

 • Αντίγραφο του τραπεζικού σας βιβλιαρίου, στο οποίο θα φαίνεται ο τραπεζικός λογαριασμός και τα ονόματα των δικαιούχων.

Στοιχεία τα οποία μπορεί να σας ζητηθούν συμπληρωματικά, ανάλογα με το είδος και το ύψος
της συναλλαγής σας τα οποία ενδεικτικά είναι:

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας

Ασκούμενο Επάγγελμα και Παρούσα
Επαγγελματική Διεύθυνση

 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε 
  Οικονομική Εφορία
 • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής  
 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική Ταυτότητα
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα.

 

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικής εφορίας, τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια – πωλητήρια συμβόλαια
  και άλλα έγγραφα.

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται πρωτότυπα, η δε εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να τηρεί αντίγραφά τους.