Γιατί πρέπει να μας δώσετε στοιχεία για το Επενδυτικό σας Προφίλ

Email Εκτύπωση

Διαδικασία ελέγχου συμβατότητας

Σκοπός του Ελέγχου Συμβατότητας είναι η προστασία εκείνων που δεν κατανοούν ή δεν έχουν επίγνωση των συνεπειών και του βαθμού κινδύνου μιας συναλλαγής σε σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (π.χ. Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, Αγορά Μετοχών με Πίστωση, Μη Οργανωμένες Αγορές).
Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε, αφορά κατά βάση στοιχεία που σχετίζονται με τις γνώσεις και την εμπειρία σας σε επενδύσεις και θα μας βοηθήσει να αποφανθούμε ότι :

  • Μπορείτε να προχωρήσετε στο συγκεκριμένο είδος συναλλαγών, διότι διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα, ώστε να κατανοήσετε τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιου είδους συναλλαγές.
  • Οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι το επικείμενο είδος συναλλαγών δεν είναι κατάλληλο για εσάς ώστε να αποδεχθείτε τον κίνδυνό τους. Ο λόγος είναι ότι δεν διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα ή ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει δεν είναι κατάλληλα για να διαμορφώσουμε άποψη.

Διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να κατανοήσει η εταιρεία μας αν η υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και τα προϊόντα που σας παρέχουμε μέσω αυτής είναι κατάλληλα για εσάς.
Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε, αφορά κατά βάση στοιχεία πουσχετίζονται με τους επενδυτικούς σας στόχους, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, τις επενδυτικές σας γνώσεις και εμπειρία, και θα μας βοηθήσει να αποφανθούμε ότι:

  • Είστε κατάλληλος για να σας παρέχουμε την παραπάνω επενδυτική υπηρεσία και συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, βάσει της πληροφόρησης που έχουμε λάβει από εσάς.
  • Δεν είστε κατάλληλος για να σας παρέχουμε την παραπάνω επενδυτική υπηρεσία και συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, είτε γιατί τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι ελλιπή για να διαμορφώσουμε άποψη, είτε γιατί το επενδυτικό προφίλ που προκύπτει από αυτά δε συμβαδίζει με τους στόχους και τη φιλοσοφία των επενδυτικών προϊόντων που διαθέτουμε.