Τι πρέπει να γνωρίζετε για να ανοίξετε Κοινή Επενδυτική Μερίδα

Email Εκτύπωση
  • Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) δημιουργείται ύστερα από αίτηση ενηλίκων και μόνο φυσικών προσώπων, τα οποία διατηρούν ενεργή ατομική μερίδα στην εταιρεία. Μετά τη δημιουργία της ΚΕΜ, οι αιτούντες είναι από κοινού κύριοι των αξιών που καταχωρούνται σε αυτή.
  • Στην ΚΕΜ υπάρχει ιεράρχηση των συνδικαιούχων που δεν δύναται να αλλάξει χωρίς τη δημιουργία νέας ΚΕΜ. Ο ιεραρχικά πρώτος συνδικαιούχος, ο οποίος αναφέρεται και πρώτος, ορίζεται ως υπεύθυνος επικοινωνίας με την εταιρεία και ως εκ τούτου θα ενημερώνεται από αυτήν για τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την ΚΕΜ με τον τρόπο που ορίζεται στην οικεία σύμβαση. Αυτός έχει την υποχρέωση να ενημερώνει και τους υπόλοιπους συνδικαιούχους σχετικά.
  • Ορίζεται ρητά ότι δεν υφίστανται πληρεξούσιοι στην ΚΕΜ. Ο κάθε συνδικαιούχος έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε συναλλαγές που αφορούν το σύνολο των περιεχόμενων στην ΚΕΜ αξιών ενεργώντας ατομικά, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων (αγοραπωλησίες – συμμετοχές σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου – χρηματικές συναλλαγές – αιτήσεις μεταφοράς, δεσμεύσεων και αποδεσμεύσεων χρεογράφων – δηλώσεις βούλησης προς το Κ.Α.Α. κ.λ.π.).
  • Καθίσταται δυνατή η μεταφορά χρεογράφων από τις ατομικές μερίδες των συνδικαιούχων στην ΚΕΜ και αντίστροφα, πάντα στον ίδιο Χειριστή, οι οποίες έχουν χρηματική επιβάρυνση υπέρ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
  • Οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δηλώνονται στην ΚΕΜ, είναι λογαριασμοί στους οποίους σωρευτικά συμμετέχουν όλοι οι συνδικαιούχοι της ΚΕΜ.
  • Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου της ΚΕΜ, το Χρηματιστήριο τροποποιεί τα στοιχεία της μερίδας μετά την προσκόμιση σχετικής ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται ο θάνατος και προβαίνει στη διαγραφή του αποβιώσαντος συνδικαιούχου, διατηρώντας κατά τα λοιπά την ιεραρχική σειρά των υπολοίπων συνδικαιούχων, όπως αυτή είχε αποτυπωθεί στην κοινή επενδυτική μερίδα. Οι αξίες που περιέχονται στην ΚΕΜ εξακολουθούν να ανήκουν αυτοδικαίως από κοινού στους υπόλοιπους επιζώντες συνδικαιούχους και, εφόσον η ΚΕΜ διατηρείται, η εν λόγω επαγωγή συνεχίζεται μέχρι του τελευταίου αυτών.
  • Δεν επιτρέπεται σύσταση επικαρπίας σε αξίες που είναι καταχωρημένες σε ΚΕΜ.
  • Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται σε Δημόσιες Εγγραφές είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος.
  • Η σύμβαση της ΚΕΜ λύεται
  • Συναλλαγές σε Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ΚΕΜ.