Τι πρέπει να γνωρίζετε για να ανοίξετε Μερίδα σε Ανήλικο

Email Εκτύπωση

Δεν μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δυσμενής μεταβολή του χαρτοφυλακίου του ανηλίκου. Οποιαδήποτε μεταβολή εκτός της αγοράς μετοχών, γίνεται μετά από δικαστική απόφαση που την επιτρέπει. Μετά την ενηλικίωση του, ο ενήλικος πια πελάτης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος νέα σύμβαση με την εταιρεία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο)
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε γονέα στην οποία να δηλώνει ότι ασκεί την γονική μέριμνα μαζί με τον
    άλλον
  •  Δήλωση γονέων που να δικαιολογεί την επένδυση (κατά περίπτωση).