Παροχή Πιστώσεων (Margin & 2DC)

Email Εκτύπωση

Margin Account

 

Η Αγορά Μετοχών με Πίστωση επιλέγεται από επενδυτές που επιθυμούν την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου τους αγοράζοντας μετοχές χωρίς άμεση καταβολή χρημάτων. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να θέσει ως Ενέχυρο υφιστάμενες κινητές αξίες του Χαρτοφυλακίου του και να αγοράσει μετοχές χωρίς να τις εξοφλήσει άμεσα. Για τις μη εξοφλημένες μετοχές, ο επενδυτής καταβάλλει τόκο για όσο διάστημα επιλέξει να τις έχει στην κατοχή του.

2 Day Credit


Η αγορά μετοχών με πίστωση ανώτατης διάρκειας 2 εργάσιμων ημερών επιλέγεται από επενδυτές που επιθυμούν η εξόφληση του τιμήματος αγοράς να γίνεται με την πώληση των μετοχών που αγοράστηκαν ή άλλων μετοχών του χαρτοφυλακίου, με σκοπό την εκμετάλλευση έντονων βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς.